திங்கள், டிசம்பர் 15

என் எண்ணங்கள்!: எம்ஜீயாரை விட இந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகி பெரிய ப...

என் எண்ணங்கள்!: எம்ஜீயாரை விட இந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகி பெரிய ப...: ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் மன்னிக்க! இந்த தியாகியின் புரட்சி எம்ஜீயாரின் புரட்சியை ஒரு படி அதிகம். இவர் புரட்சி செய்யவில்லை என்றால் நமக்கு சுதந்...

கருத்துகள் இல்லை:

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...