திங்கள், டிசம்பர் 15

என் எண்ணங்கள்!: எம்ஜீயாரை விட இந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகி பெரிய ப...

என் எண்ணங்கள்!: எம்ஜீயாரை விட இந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகி பெரிய ப...: ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் மன்னிக்க! இந்த தியாகியின் புரட்சி எம்ஜீயாரின் புரட்சியை ஒரு படி அதிகம். இவர் புரட்சி செய்யவில்லை என்றால் நமக்கு சுதந்...

கருத்துகள் இல்லை:

காவி காதல்

அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும்  நோக்கினாள் அம்மண மாக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் தலித்தென்பதால் கண்களால் கனிவது காதல் உணர்வு அம் மனஉறவ...