திங்கள், டிசம்பர் 15

என் எண்ணங்கள்!: எம்ஜீயாரை விட இந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகி பெரிய ப...

என் எண்ணங்கள்!: எம்ஜீயாரை விட இந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகி பெரிய ப...: ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் மன்னிக்க! இந்த தியாகியின் புரட்சி எம்ஜீயாரின் புரட்சியை ஒரு படி அதிகம். இவர் புரட்சி செய்யவில்லை என்றால் நமக்கு சுதந்...

கருத்துகள் இல்லை:

நீதி மய்யம்

அரிதார மய்யம் அரசியல் மய்யமாகுமோ பரிதாப கூட்டம் பகல்கனவு காணுது கருப்பும் சிவப்பும் கலந்து செய்த கலவை தானென கட்டியம் க...