சனி, ஜூலை 2

இரத்தம் தேவையெனில்

எனது பள்ளிக் கால தோழன் ஆ. சேவியர் அனுப்பிய மின்னஞ்ஞல் உங்களுக்கு பயன்படும் என நம்புகிறேன்.

How to Get Blood in Emergency!!

[cid:1.73816780@web95205.mail.in2.yahoo.com]
  Above table indicates suitability of BLOOD  donor v/s recipient.

Now it has become easier to get the blood we need.

All you have to do is just type "BLOOD and send SMS to 96000 97000" (in India )

EX: "BLOOD B+"

A BLOOD DONOR WILL CALL YOU within minutes!!

So please pass this message to all. It certainly would save many lives.

It's a Must to Know & Share. Please do it now....

கருத்துகள் இல்லை:

காவி காதல்

அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும்  நோக்கினாள் அம்மண மாக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் தலித்தென்பதால் கண்களால் கனிவது காதல் உணர்வு அம் மனஉறவ...