வியாழன், மார்ச் 4

காதல்

காதலென்ன காதல்
    காணும் காதலெல்லாம் காதல்தானோ
சாதலென்ற மோதல்
   சாட்டை நீட்டுவது உண்மைகாதலோ
தீறுமட்டும் மோகம்
    தீர்ந்தபின் மாறும் காதல்காதலா
ஊறுமின்ப உறவில்
     உள்ளக் கிளரும் காதல்காதல்தான்

காதலென்ன அறிவா
    கணக்கிட்டு கழித்து தள்ள
காதலென்ன தெய்வீகமா
    காலமெல்லாம் தொழுது கொண்டிருக்க
காதலென்ன கத்திரிக்காயா
    காரணம் சொல்லி மாற்றிக்கொள்ள
காதலென்பது உணர்வு – எனவே
    காதலிக்க கனியகனிய பழகு

கருத்துகள் இல்லை:

நீதி மய்யம்

அரிதார மய்யம் அரசியல் மய்யமாகுமோ பரிதாப கூட்டம் பகல்கனவு காணுது கருப்பும் சிவப்பும் கலந்து செய்த கலவை தானென கட்டியம் க...