வெள்ளி, மே 25

காக்க முடியாதவன் கடவுள்

ஆரணியில்
ஆரம்பித்தது
அரகரனின்
அச்சு முறி 
   விளையாட்டு


ஆட்டத்தில்
அரங்கனும்
அங்கம் வகிக்க
அடுத்து சூடு பிடித்தது


அரகரனும்
அரங்கனும் ஆடிட
அகப்பட்டவன்
அய்யகோ........ பக்தகோடி


சித்திரை விழாவில்
சித்திரகுப்தன் 
பார்த்த கணக்கு (கூடுதலாய்)
பதினாறு 
   மே 10 வரை


அச்சு முறிந்து
அவன் காலடியிலே
சிவலோக பதவி


மிச்சம் 
மின்சாரம் தாக்கி
மீளா துயில்


காக்க முடியாதவன்
கடவுள்
மீட்க முடியாதவன்
மீட்பர்


பட்டாலும் திருந்தாதவன்
முட்டாள்
இருந்தாலும் வணங்குபவன்
??????????????????கோல்கேட்டும் கடவுளும்

ஆலங்குச்சி
வேப்பங்குச்சி- அடுப்பு
உமிச் சாம்பல்
காலங் காலமாய்
காத்து வந்தது

மூலிகை
உப்பு
"ஜெல்"
"மின்ட்"
"டோட்டல்"
"சென்சிடிவ்" என்றும்

அம்பிகை
அய்யனார்
அல்லா
இராமன்
ஈஸ்வரன்
யேசு
இப்படியும்

நம்பிக்கைக்கு
தகுந்தவாறு
நயமான
விலையில்
வெளியீடுகள்

கோல்கேட்
வெளியிடுபவன்
முதலாளி

கடவுளை
வெளியிடுபவன்
யார்?

தெரியாதென்றால்
மதுரையின்
இளைய ஆதினத்தை
கேட்போம்

கண்களின் ஆற்றல்

  குறள் 1091 இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு நோய்நோக்கொன் றாய்நோய் மருந்து அஞ்சனம் தீட்டிய அவளின் கண்கள் கொஞ்சி அழைத்து குற்று யிராக்கி...